Ochrana osobných údajov

Dňa 25. 5. 2018 vstúpilo do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zároveň v podmienkach Slovenskej republiky zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Zámerom týchto právnych predpisov je ochrana Vami poskytnutých osobných údajov. Na nasledujúcich riadkoch sa môžete informovať o ich využití.

Kto som? 

Jana Matyaseková

OC Lunik II , 1. poschodie, Košice

IČO: 469 101 31

Kontaktné údaje: janamatyasekova@gmail.com

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienokma môžete kontaktovať prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

Ako spracúvam Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvam vždy, keď sa prostredníctvom webovej platformy prihlásite na konkrétne hodiny cvičenia. Nakoľko svoje údaje poskytujete dobrovoľne a vopred pred poskytovaním služieb, dochádza medzi nami k „predzmluvným vzťahom“.

Na evidenciu prihlásených uchádzačiek využívam Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu, aby som Vás v prípade potreby mohla informovať o zmenách v rozvrhu cvičení. Vaše osobné údaje spracúvam ibaja a neposkytujem ich iným osobám alebo do tretích krajín.

Nemajte však strach, Vaše osobné údaje sú starostlivo zabezpečené, pričom nie sú uchovávané viac ako jeden mesiac.

Výnimočne, za účelom mojej propagácie a realizácie marketingových činností, zachytávam Vašu podobizeň formou fotografie. Pokiaľ mi udelíte súhlas s takýmto spracúvaním Vašich údajov, môžu byť tiež s uvedením mena zverejnené na webovej stránke alebo na sociálnych sieťach.

Tieto osobné údaje budú uchovávané až pokiaľ svoj súhlas neodvoláte, najdlhšie však po dobu 10 rokov.

Pokiaľ sa však obávate, že sa s Vašimi údajmi nakladám nezákonne, môžete si uplatniť nasledujúce práva.

Odvolanie súhlasu

Pokiaľ ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov a neprajete si, aby som Vaše osobné údaje naďalej spracúvala, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu však samo o sebe neznamená, že doteraz spracúvanie osobné údaje sú spracúvané nezákonne.

Právo na prístup

Právo na prístup k osobným údajom znamená, že si môžete vyžiadať potvrdenie, či spracúvam Vaše osobné údaje.

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvam, zašlem Vám potvrdenie s informáciami:

 1. za akým účelom ich spracúvame,
 2. o aké osobné údaje sa jedná,
 3. či sú osobné údaje poskytované iným osobám,
 4. predpokladanú dobu uchovávania osobných údajov,
 5. či spracúvame osobné údaje automatizovane vrátane profilovania.

Na požiadanie Vám poskytnem kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.

Právo na opravu osobných údajov

Kedykoľvek máte právo požiadať o nápravu spracúvaných osobných údajov pokiaľ zistíte, že o Vás spracúvam nesprávne osobné údaje, alebo je potrebné tieto údaje doplniť.

Právo na vymazanie/zabudnutie osobných údajov

Máte právo požadovať výmaz osobných údajov. Vymazanie je však možné len za zákonom stanovených podmienok, a to:

 1. pokiaľ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré som ich získavala alebo inak spracúvala;
 2. pokiaľ odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ, na základe ktorého s osobnými údajmi ďalej narábam,
 3. pokiaľ úspešne uplatníte jednu z námietok spracúvania osobných údajov,
 4. pokiaľ sa osobné údaje spracúvali nezákonne,
 5. pokiaľ je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 6. pokiaľ osobné údaje boli získavané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osôb mladších ako 16 rokov.

Nie vo všetkých prípadoch však budem nútená Vašej žiadosti vyhovieť. Za predpokladu, že je spracúvanie osobných údajov potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 2. na splnenie povinností alebo úloh podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by uplatnenie tohto cieľa znemožnili čo neprimerane sťažilo.
 5. na uplatnenie právneho nároku,

budete musieť tieto zásahy strpieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a to:

 1. v čase, keď napadnete správnosť spracúvaných osobných údajov a ja overujem ich správnosť,
 2. pokiaľ sa osobné údaje spracúvajú nezákonne, no namiesto ich vymazania ma požiadate o obmedzenie ich použitia,
 3. pokiaľ naďalej nepotrebujem spracúvať Vaše osobné údaje, no vy ich potrebujete na uplatnenie svojho nároku,
 4. pokiaľ si uplatníte námietku spracúvania osobných údajov a ja preverujem jej opodstatnenosť.

Obmedzenie spracúvania bude znamenať, že sa s Vašimi údajmi v danom čase nenakladá. Pracovať s týmito údajmi budem oprávnená len za predpokladu, že nám k tomu dáte súhlas, či na účel uplatneného nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.  Obmedzenie spracúvania osobných údajov prebieha po dobu potrebnú na zváženie ďalšieho postupu.

Akonáhle zvážim, že som naďalej oprávnená s Vašimi osobnými údajmi ďalej nakladať, budeme Vás o tomto rozhodnutí informovať.

Právo na prenosnosť údajov

Prenosnosť údajov znamená, že údaje, ktoré ste mi poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy, na Vašu žiadosť „prenesieme“ inej osobe.

Podmienkou však je, aby boli tieto údaje spracúvané v automatizovanej podobe, t. j. elektronicky, aby bolo s nimi možné týmto spôsobom manipulovať.

Právo namietať

Kedykoľvek máte možnosť namietať spracúvanie Vašich osobných údajov v konkrétnych situáciách, pokiaľ

 1. vykonávam spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme či výkone verejnej moci.

Vašu námietku vždy posúdim s ohľadom na zásah do konkrétnych práv, ktoré namietate, pričom Vás o výsledku tohto posúdenia budem informovať.

 1. spracúvame Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. Táto námietka je absolútna čo znamená, že osobné údaje nebudem ďalej za týmto účelom spracúvať.
 2. sa spracúvanie vykonáva na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely okrem situácie, že je takéto spracovanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov

 Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu zákona, máte možnosť podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Vaše sťažnosti, námietky či žiadosti vybavujem do 30 kalendárnych dní, pričom Vás vždy budem o výsledku informovať.